I. cikkely
Bevezető rendelkezések

Az üzemeltető a társaság(az adatkezelő) elérhetőségei a következők: MoToDoor s.r.o., IČO: 53424387, DIČ: 2121369415,IČ DPH: SK2121369415, Areál Vadas, Komárno-Nová Stráž, 94504, Okresný úrad Komárno, Číslo živnostenského registra: 410-35680.

Email : motodoorsro@gmail.com

Telefon : +421 905 519 163

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséért a személyes adatok kezelésére vonatkozó védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) szerint felel.

Az adatkezelő minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelmének biztosításának érdekében.
Az adatkezelő nem jelöl ki felelős személyt.
Az adatkezelő nem szándékozik a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.
“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.

II. cikkely
Az adatkezelésben érintett, egyéb vállalatok :

Forpsi.sk (a szervert üzemeltető vállalat)

Ha a személyes adatok megadása jogi vagy szerződéses követelmény, az érintett köteles megadni ezeket a személyes adatokat. A személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a megrendelés feldolgozása.

III. cikkely
Az érintettek jogai

Az érintettek jogait a GDPR 3. fejezete határozza meg.
Ezek közé tartozik az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés kérelmezésének joga az adatkezelőtől, a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog, illetve az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog, valamint az adathordozhatósághoz való jog.
Ön jogosult arra is, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).
Ha a személyes adatok kezelése írásbeli hozzájárulás alapján történik, az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az adatvédelemmel kapcsolatos információkért és az érintettként való jogai gyakorlásáért.